Játékszabályzat

1. A Promóció szervezője
A Beauty Akadémia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Gizella u 30., cégjegyzékszám:Cg.01-09-373251, cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 28769156-2-42; „Beauty Akadémia” vagy „Szervező”) mint a promóciós játék szervezője magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen játékszabályzat tartalmát és az alábbiakban ismerteti a Promóció részleteit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint szervezővel szemben, illetve a játékosokkal szemben megfogalmazott, és betart, illetve betartat.


2. A Promócióban résztvevő személyek
A Promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a Beauty Akadémia alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a Promócióban, úgy a Beauty Akadémia vagy megbízottja, e személyt a Promócióból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott ajándékot visszakövetelheti. Fenti feltételek ellenőrzésére a Beauty Akadémiának nincs módja, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.


3. A Promóció időtartama
A Promóció 2021. július 1. 7:00 - 2021. július 22. 23:59-ig tart. A játékosok ezen határidőn belül jogosultak a Promócióra történő jelentkezéseik leadására. Az ezen időtartamon kívül leadott jelentkezéseket a Beauty Akadémia érvénytelennek nyilvánítja és a Promóció keretéből kizárja.
A sorsolás időpontja: 2021. július 23.


4. A Promóció menete
A játékos feladata, hogy a promóciós posztban leírt feltételeknek megfelelően cselekedjen a Alveola Beauty Akadémia hivatalos Facebook és Instagram oldalán közzétett posztban. A Beauty Akadémia a Promóció időtartama alatt összesen 1 darab, a nyertes által választott tanfolyamot (1D alapszempilla vagy Prémium masszázstechnika) oszt ki ajándékba.
A játékos arról, hogy jutalomban részesült-e, a Promóció időtartamának zárónapját követő 1 napon belül értesül. A Beauty Akadémia munkatársa közvetlenül a Facebook és Instagram oldalon teszi közzé a nyertest, akivel privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot. A Beauty Akadémia munkatársa elkéri a nyeremény átadásához szükséges alábbi személyes adatokat: teljes név, postázási cím, telefonszám. Ha a nyertes a megkeresésre 10 naptári napon belül nem válaszol, a Beauty Akadémia kénytelen úgy tekinteni, hogy a nyereményre nem tart igényt. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes játékosok bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Beauty Akadémia terhére nem értékelhető.
A Beauty Akadémia nem oszt szét a jelen játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb ajándékot. Az ajándék másra át nem ruházhatók, és pénzre vagy más nyereményre át nem válthatók.


5. A Promóció során nyerhető nyeremény tartalma:
1 db 1D alapszempilla vagy Prémium masszázstechnika tanfolyam, melyet a nyertes választ ki


6. Vegyes rendelkezések
A játékos a Promócióra történő jelentkezésével elfogadja a jelen játékszabályt, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Beauty Akadémia nyilvánosságra hozza. A Beauty Akadémia fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át.
Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel - együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook vagy Instagram által.
A játékban való részvétellel automatikusan elfogadásra kerül az adatvédelmi szabályzat, mely itt található.